REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Regulamin

REGULAMIN

1. KLIENT zobowiązuje się do wpłaty kaucji za urządzenia – Gotówką w dniu instalacji na ręce pracownika – Przelewem, przed instalacją urządzeń na konto

2. MASTER dostarcza wodę w MINIMALNEJ ILOŚCI (podanej w informacjach szczegółowych każdej wody) lub więcej oraz inne produkty raz w tygodniu. Dzień dostawy jest ustalany z KLIENTEM. W przypadku, gdy dzień dostawy jest dniem wolnym od pracy dostawa będzie zrealizowana w następnym dniu roboczym lub w innym terminie uzgodnionym z MASTER.

3.KLIENT zamawia wodę w ilości co najmniej 2 butli na miesiąc.

4. W okresie obowiązywania umowy KLIENT będzie płacił comiesięczny czynsz z tytułu najmu urządzeń w wysokości określonej wg tabeli oraz za dostawę wody zgodnie z ustaleniami – Gotówką na ręce Dostawcy – Przelewem na konto MASTER w terminie 0 dni od wystawienia faktury.

5. KLIENT oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia MASTER do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymywania faktur VAT.

6. MASTER zobowiązuje się do sprzedaży naturalnej wody źródlanej WODA w pojemnikach o pojemności 19 lub 22 litry oraz do dostarczania wody pod adres wskazany 2 Umowy w ilościach wynikających z pkt 4 Umowy.

7. MASTER oddaje KLIENTOWI w użytkowanie urządzenia do dystrybucji naturalnej wody źródlanej WODA wyszczególnione w pkt. 3 zwane dalej Urządzeniami.

8. MASTER ponosi koszty dostarczenia, instalacji i uruchomienia urządzeń u KLIENTA.

9. MASTER dokonuje wszelkich napraw urządzeń. Naprawa odbywa się w miejscu instalacji, a w przypadku gdy nie jest to możliwe urządzenie zostaje wymienione na inne o tej samej funkcjonalności.

10. MASTER ponosi koszty napraw wynikających z normalnego użytkowania.

11. Urządzenia i butle pozostają przez okres obowiązywania Umowy własnością MASTER. KLIENT nie może ich wydzierżawiać, oddawać w podnajem ani w bezpłatne użytkowanie. Klient nie może ustanawiać na urządzeniach i butlach żadnych zastawów lub innych praw na rzecz osób trzecich.

12. Instalacja urządzeń oraz pierwsza dostawa wody będzie zrealizowana w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy lub w innym terminie uzgodnionym z KLIENTEM.

13.Faktura za dostarczoną wodę oraz dzierżawę urządzeń zostanie wystawiona na koniec miesiąca za miesiąc ubiegły. W przypadku, kiedy ostatnia dostawa w danym miesiącu ma miejsce po 25 danego miesiąca dostawa może zostać zafakturowana w miesiącu następnym.

14. Podstawą do wystawienia rachunku, paragonu lub faktury za dostarczoną wodę będą dowody dostaw potwierdzone przez KLIENTA. Odbiór wody potwierdza osoba upoważniona przebywająca w miejscu odbioru wody.

15. W przypadku wpłat gotówkowych dokonywanych na ręce dostawcy KLIENT otrzyma potwierdzenie wpłaty na dokumencie dostawy (wz) lub pokwitowanie (kp).

16. Zmiana miejsca instalacji określonego w pkt.2 jest możliwa tylko na podstawie pisemnego aneksu do Umowy.

17. Instalacja dodatkowych urządzeń może się odbyć wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

18. KLIENT zobowiązuje się używać urządzenia i butle zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywać w czystości.

19. KLIENT zobowiązuje się do używania z urządzeniami wyłącznie wody dostarczonej przez MASTER.

20. KLIENT nie będzie dokonywał samodzielnie żadnych napraw urządzeń a o każdej awarii bezzwłocznie poinformuje MASTER.

21. KLIENT ponosi odpowiedzialność za działania własne oraz osób trzecich, które spowodują uszkodzenie urządzeń lub butli.

22. MASTER ma prawo obciążyć KLIENTA z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń i butli według aktualnie obowiązującego cennika detalicznego.

23. KLIENT ma prawo do zmiany ilości zamawianej wody pod warunkiem wcześniejszego poinformowania MASTER.

24. W przypadku zwiększenia jednorazowej dostawy wody MASTER dostarczy KLIENTOWI dodatkowe butle. Kaucję za dodatkowe butle KLIENT wpłaci w wysokości i terminie przewidzianym w pkt. 3 Umowy.

25. W przypadku zmniejszenia jednorazowej dostawy wody MASTER odbierze od KLIENTA butle. Kaucję za odebrane butle MASTER wypłaci w wysokości przewidzianej wpkt 3 Umowy.

26. KLIENT zobowiązuje się do odbierania podanej ilości wody według pkt 3 Umowy, w wypadku nie odbierania wskazanej ilości wody MASTER ma prawo podwyższyć koszt dzierżawy urządzenia pkt 3 Umowy, lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

27. Kaucja za urządzenia i butle jest zwracana w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy po uprzednim rozliczeniu zobowiązań KLIENTA w takiej samej formie, w jakiej została pobrana.

28. KLIENT ponosi koszty napraw wynikające z użytkowania urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz uszkodzeń mechanicznych.

29. W przypadku braku zapłaty w terminie MASTER ma prawo obciążyć KLIENTA odsetkami w wysokości ustawowej.

30. Brak zapłaty za dzierżawę lub wodę za kolejne 2 miesiące może spowodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.

31. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym KLIENT udostępni urządzenia w terminie 3 dni od daty rozwiązania umowy w celu deinstalacji urządzeń.

32. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy KLIENTA, MASTER może obciążyć KLIENTA kosztami deinstalacji urządzeń w kwocie 40,- zł netto za każde urządzenie.

33. W okresie obowiązywania umowy MASTER zobowiązuje się do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń do dystrybucji wody (sanityzacji) raz w roku w okresie wakacyjnym. Wynagrodzenie za w/w czynności wynosi 20 zł netto od jednego urządzenia.

34. Umowa wchodzi w życie z dniem instalacji urządzeń i pierwszej dostawy wody.

35. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku. Po upływie tego okresu umowa zostaje automatycznie przedłużona na następne okresy roczne, chyba, że zostanie wypowiedziana przez którąś ze stron na miesiąc przed upływem terminu umowy.

36. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

37. MASTER może zmienić warunki na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności wypowiadania umowy w całości lub części. O zmianach KLIENT zostanie poinformowany najpóźniej 30 dni przed ich wprowadzeniem. Brak odpowiedzi na 7 dni przed terminem wprowadzenia zmian uważany będzie za wyrażenie zgody na wprowadzone zmiany.

38. Pisemna odmowa przyjęcia warunków umowy złożona w terminie określonym w pkt. 33 Umowy daje każdej ze stron prawo do rozwiązania umowy z dniem, w którym miały wejść w życie zmiany. Rozwiązanie umowy w powyższym trybie nie rodzi zobowiązań odszkodowawczych dla żadnej ze stron.

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 40. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę MASTER.